Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Ons Oisterwijk (ANBI) 

Inleiding Beleidsplan

Stichting Ons Oisterwijk is op 21 juli 2015 opgericht en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 63790432.

Stichting Ons Oisterwijk heeft ten doel: het initiëren, organiseren en exploiteren van activiteiten die het welzijn van inwoners, recreanten, bezoekers en ondernemers met hun medewerkers binnen de Gemeente Oisterwijk een positieve impuls kunnen geven.

Stichting Ons Oisterwijk verricht alle mogelijke handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Ons Oisterwijk tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het organiseren van evenementen en bijeenkomsten, het werven van sponsoren en het generen van financiële middelen. Dit enkel ter ondersteuning van het primaire doel.

90%-eis

Dit doel en de feitelijke werkzaamheden van Stichting Ons Oisterwijk dienen voor minimaal 95% het centrale doel en het algemeen belang. De bestuurs- en overige kosten worden gemaximeerd op 5%. Nimmer zal een particulier of individueel belang gediend worden.

Geen winstoogmerk

Stichting Ons Oisterwijk kent geen winstoogmerk. Eventuele incidentele exploitatieoverschotten worden te allen tijde aangewend voor het algemeen nut. De eventuele overschotten worden in beginsel binnen twee jaar aangewend.

Beschikkingsmachtcriterium

Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van Stichting Ons Oisterwijk beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Niemand van de bestuursleden van de Stichting kan een meerderheid van de zeggenschap verwerven.

Eigen vermogen moet beperkt blijven

Stichting Ons Oisterwijk mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de centrale doelstelling. Het is enkel toegestaan om verkregen vermogen (op basis van een notariële akte) in stand te houden als een erflater of schenker dit heeft bepaald. Doch uitgangspunt blijft dat eventuele geldelijke overschotten in beginsel binnen twee jaar aangewend worden voor de feitelijke doelstelling van de Stichting.

Beloning voor bestuurders

De bestuursleden van Stichting Ons Oisterwijk doen hun werk onbezoldigd en ontvangen dus geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Deze onkostenvergoeding blijft beperkt tot de direct gemaakte vergader- en reiskosten. Er worden geen vacatiegelden verstrekt.

Integriteitseis

De bestuurders van Stichting Ons Oisterwijk dienen te allen tijde integer te handelen en van onbesproken gedrag te zijn.

Beleidsplan

Stichting Ons Oisterwijk toetst en/of herijkt elke jaar het beleidsplan. Jaarlijks wordt ook een activiteitenplan met begroting opgesteld. Deze plannen geven inzicht in de manier waarop de doelstelling van de Stichting wordt uitgevoerd. Inzicht wordt hiermee verkregen in:

 • de werkzaamheden die de Stichting verricht;
 • de manier waarop de Stichting gelden verwerft;
 • het beheer van het vermogen van de Stichting;
 • de besteding van het vermogen van de Stichting.

Dit beleidsplan is vastgelegd in de bestuursvergadering van 15 oktober 2015

Statutaire doelstelling

Stichting Ons Oisterwijk is op 21 juli 2015 opgericht en heeft ten doel: het initiëren, organiseren en exploiteren van activiteiten die het welzijn van inwoners, recreanten, bezoekers en ondernemers met hun medewerkers binnen de Gemeente Oisterwijk een positieve impuls kunnen geven.

Stichting Ons Oisterwijk verricht alle mogelijke handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Ons Oisterwijk dient het algemeen belang door zich te focussen op activiteiten die het welzijn van de inwoners van de gemeenschap. Dit alles zonder enig winstoogmerk in financiële zin, doch enkel in welzijnszin (het welbevinden van inwoners, ondernemers en recreanten).

In geval van beëindiging van de Stichtingsactiviteiten zal een batig liquidatiesaldo besteed worden aan een ANBI met een soortgelijke doelstelling als die van Stichting Ons Oisterwijk.

Te verrichten werkzaamheden van de Stichting

Stichting Ons Oisterwijk tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het organiseren van evenementen en bijeenkomsten, het werven van sponsoren en het generen van financiële middelen. Dit enkel ter ondersteuning van het primaire doel.

Voorbeelden 2e halfjaar 2015 zijn:

 • Medewerking aan publicaties 150-jaar Spoor in Oisterwijk;
 • Medewerking aan publicaties 100-jaar Koninklijke Verenigde Leerfabrieken (KVL) (2016);
 • Nieuw kostuum voor de Dorpsomroeper: eenmalige bijdrage van euro 250,00;
 • Stoomtreinrit door Noord-Brabant op 13 september 2015: gratis voor minderbedeelden (ism Gemeentes in Midden-Brabant);
 • Start voorbereidingen realisatie van een museumtrein in 2016 : ter behoud en presentatie van het cultureel erfgoed van de Koninklijke Verenigde Leerfabrieken (KVL);
 • Medewerking aan het realiseren van een tijdelijke overdekte ijsbaan in de Kerstvakantie voor de jeugd.

De projecten voor 2016 worden eind 2015 vastgesteld. Nog in concept, doch voorzien zijn:

 • Realisatie museumtrein KVL
 • Realisatie Toeristische Wegwijzer
 • Ouderenproject
 • Jeugdproject
 • Activiteit voor minder bedeelden
 • Project inzake kunst en cultuur
 • Seminar op het gebied van Samenwerken/Buurtinitiatieven
 • Dorps-/Stadsfeest ter verbroedering binnen alle dorpskernen (mogelijk inclusief dorp Haaren)

Werven en beheer van gelden

Stichting Ons Oisterwijk werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van wervingsactiviteiten. Deze activiteiten kunnen op diverse manieren ondersteund worden: door een jaarlijkse bijdrage, door een eenmalige bijdrage of door legaten en schenkingen. 

Jaarlijkse bijdrage voor particulieren bedraagt minimaal euro 10,-

 • Gratis toegang tot de Oisterwijkse Museumtrein
 • Minimaal 1x per jaar een uitnodiging voor een evenement
 • Diverse kortingen voor evenementen van “Ons Oisterwijk”
 • Gratis nieuwsbrieven i.s.m. OisterwijkNieuws.nl

Jaarlijkse bijdrage voor bedrijven/ondernemingen bedraagt minimaal euro 40,-

 • Ondernemers/bedrijven worden vermeld op een Toeristische Wegwijzer die digitaal wordt geplaatst en als brochure wordt uitgegeven (VVV-kantoor en Toeristische punten)
 • Minimaal 1x per jaar wordt u uitgenodigd voor een netwerkbijeenkomst

Eenmalige bijdrage en bijdragen uit legaten en schenkingen

 • Maatwerkinvulling op basis van hoogte bedrag en wensen

Het beheer van de verkregen gelden vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het Stichtingsbestuur en wordt uitgevoerd door de penningmeester van de Stichting. Daarvoor is bij RegioBank een betaal- en spaarrekening geopend: NL67 RBRB 0919 5368 08.

De gelden mogen enkel rentedragend uitgezet worden op een betaal- of spaarrekening bij een vergunninghoudende Nederlandse bankinstelling en worden in beginsel binnen twee jaar aangewend voor het vastgestelde statutaire doel van de Stichting. Vooralsnog is niet voorzien dat de Stichting gelden gaat reserveren voor de aanschaf van activa voor (voorziene) activiteiten die over meer dan twee jaar gaan plaatsvinden. De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van de doelstelling van de Stichting.

Mocht de Stichting vermogen ontvangen (uit legaten of schenkingen) met bestedingsbeperking(en), dan worden deze gelden op een aparte rekening gezet.

De Stichting streeft ernaar om de beheerkosten minimaal te houden; in ieder geval te beperken tot maximaal 5% van de verkregen en in beheer zijnde gelden per jaar. Daardoor zal het financiële beheer het doel en het algemeen belang dienen, doordat minimaal 95% van de gelden worden aangewend voor het centrale doel. Nimmer zal een particulier of individueel belang gediend worden.

Begroting tot 31-12-2016

Inkomsten abonnementen                   5.000,00        Uitgaven Museumtrein          20.000,00

Inkomsten eenmalige bijdragen        17.000,00        Uitgaven projecten                 15.000,00

Inkomsten in natura                           13.000,00

Inkomsten legaten/schenkingen                 0,00

Bestedingsbeleid

Stichting Ons Oisterwijk besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de hierboven beschreven projecten in de komende jaren. De kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de Stichting zullen in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de Stichting.

Beschikken over het vermogen van de Stichting

Op grond van de Statuten heeft geen enkele (rechts)persoon een doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het eigen vermogen.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten die gemaakt worden in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Administratieve organisatie

Uit de administratie van de Stichting zal altijd blijken wat de aard en omvang is van:

– de aan beleidsbepalers toekomende onkostenvergoedingen;

– de kosten van beheer van de Stichting;

– de andere uitgaven van de Stichting;

– de aard en de omvang van de inkomsten en het vermogen van de Stichting.

De financiële administratie van de Stichting wordt gevoerd door de penningmeester van de Stichting. De jaarrekening van de Stichting wordt opgesteld door een Oisterwijkse accountant. Een verzoek daartoe is ingediend bij De Beer Accountants en De Wolfs & Partners.

Uitvoering publicatieplicht via de website http://www.onsOisterwijk.nl

De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van inzet van een eigen website waarop alle activiteiten van de Stichting Ons Oisterwijk alsmede dit Beleidsplan geplaatst wordt.

Op de website worden verder geplaatst:

– stichtinggegevens; zoals het door de Belastingdienst toegekende RSIN-nummer;

– bezoekadres, postadres en contactgegevens;

– stichtingsdoelstelling;

– bestuurssamenstelling;

– beloningsbeleid;

– activiteitenverslag;

– verkorte staat van baten en lasten;

– verkorte balans met toelichting;

– overzicht voorgenomen bestedingen (begroting);

– verkort beleidsplan.

 

15 oktober 2015

Bestuur Stichting Ons Oisterwijk

Baerdijk 20

5061 GG  Oisterwijk

 

P.J.M. (Peter) Dirks MBA     Voorzitter

C.E.M. (Kees) van Dongen   Secretaris

H.P.C. (Harrie) Marsé            Penningmeester

 

http://www.onsOisterwijk.nl

info@onsOisterwijk.nl

Telefoon 013-5212001